Poslednja vest

Na Zlatiboru je od 24. do 27. septembra održan tradicionalni, IV me?unarodni nau?ni skup Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu pod nazivom “Specijalna edukacija i rehabilitacija danas”. Na skupu je izloženo preko 80 nau?nih radova a u prate?em materijalu su se našli tematski zbornik izlaganja “Smetnje i poreme?aji: fenomenologija, prevencija i tretman” u dva toma i Zbornik rezimea na srpskom i engleskom jeziku.  Skup je okupio zna?ajan broj nau?nih radnika i stru?njaka iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije iz zemlje i inostranstva i ponudio u?esnicima raznolika izlaganja, diskusije i sadržaje iz aktuelne problematike sa kojom se suo?ava specijalna edukacija i rehabilitacija danas kod nas ali i šire.