Poslednja vest

Od 22.do 24. oktobra u Somboru je održana Prva me?unarodna konferencija “Specijalna edukacija i rehabilitacija - nauka i/ili praksa”. Trodnevna Konferencija je održana u Sve?anoj sali Gradske ku?e uz prisustvo preko 100 u?esnika Konferencije iz: SAD, ?eške, Italije, Gr?ke, Hrvatske, Makedonije, BiH, Crne Gore i Srbije. Prezentovan je ukupno 61 nau?ni rad kroz sesije u okviru 6 konferencijskih tema i sesiju poster prezentacija. Održavanje Konferencije su podržali Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Gradska uprava grada Sombora,  Društvo defektologa Srbije, i drugi. U?esnici su Konferenciju u celini ocenili veoma uspešnom a u zaklju?noj diskusiji je, izme?u ostalog,  istaknuta potreba da se nastavi njeno održavanje.

Organizatori su za u?esnike Konferencije pripremili Tematski zbornik radova “Special education and rehabilitation – science and/or practice” u štampanoj formi na engleskom jeziku, i u elektronskoj formi na srpskom jeziku, kao i zbornik rezimea svih izlaganja na dva jezika – engleskom i srpskom.

U?esnici Konferencije su, pored pra?enja izlaganja i razmene mišljenja po tretiranim temama, imali priliku i da se upoznaju sa znamenitostima Sombora kroz dvosatni organizovani obilazak grada.  Konferenciju su organizovali Društvo defektologa Vojvodine, Odeljenje za somatopediju Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju iz Beograda, UG Resursni centar za specijalnu edukaciju iz Beograda i Društvo defektologa Sombor.